Wybierz język strony:

POLSKI

ENGLISHAUDYT ODPADOWY I KONSULTING

Postulat zrównoważonego rozwoju może być zrealizowany jedynie wówczas, kiedy przyjęte zostaną takie metody produkcji, w trakcie których wytwarza się mniej odpadów i którym towarzyszy niższa emisja zanieczyszczeń niż przy stosowaniu metod tradycyjnych. Czasami zmiany takie są skutkiem stosowania nowych, "czystych" technologii produkcyjnych. Ale nawet bez tych nowych technologii stosunkowo niewielkie zmiany niektórych operacji czy procesów przetwórczych powodują radykalne zmniejszenie uciążliwości produkcji dla środowiska. Z kolei zredukowanie ilości odpadów czy poziomu emisji oznacza zmniejszenie kosztów wytwarzania, jest to bowiem mniej rozrzutne gospodarowanie surowcami.

Precyzyjna informacja o pochodzeniu i źródłach zanieczyszczeń środowiska jest absolutnie konieczna dla skutecznych działań prowadzących do zredukowania przemysłowych odpadów i szkodliwych emisji. Jeśli tylko źródła te zostaną określone, mogą być zastosowane najlepsze, opłacalne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązania dla eliminowania, redukowania i odzyskiwania odpadów. W nieodległej przeszłości tzw. wówczas "zarządzanie odpadami" koncentrowało się na tym, co było usuwane z zakładu produkcyjnego rurami (ścieki), w skrzynkach lub innych pojemnikach (odpady stałe) lub kominami (emisja pyłów i gazów). "Zarządzanie" to sprowadziło się więc do projektowania i budowy neutralizatorów lub oczyszczalni ścieków, filtrów dla spalin, "bezpiecznych" składowisk odpadów, a także do instalowania przyrządów pomiarowych rejestrujących poziom i przekroczenia dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń lub ostrzegających o zagrożeniu dla ludzi i środowiska.

Odmienna filozofia narodziła się w ostatnich latach; dotyczy ona zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich znaczącej redukcji. Teraz wiec zadawane są pytania: jak zapobiec powstawaniu odpadów? Jak zredukować ich ilość? Czy można z pożytkiem zużyć te odpady lub odzyskać zawarte w nich wartościowe składniki?

Taka zmiana w rozumieniu "zarządzania odpadami" - od oczyszczania odpadów do zapobiegania ich powstawaniu - przynosi następujące korzyści:

* zmniejsza się ogólna ilość odpadów;
* zużycie surowców, a tym samym koszty wytwarzania obniżają się;
* koszty usuwania lub oczyszczania odpadów wydatnie maleją;
* stare, często energochłonne urządzenia wytwarzające zanieczyszczenia są likwidowane;
* poprawiają się warunki pracy;
* zwiększa się efektywność produkcji.


Dążąc do zlikwidowania lub zmniejszenia produkcji odpadów i zanieczyszczeń należy dokonać przeglądu całego procesu produkcyjnego, aby można było wskazać miejsca i przyczyny powstawania odpadów. Następnie powinny zostać zdefiniowane problemy operacyjne związane z procesem wytwarzania mające wpływ na powstawanie odpadów oraz wskazane te miejsca, gdzie powinny lub mogą być wprowadzone zmiany i ulepszenia.

Audyt odpadowy jest pierwszym etapem ciągłego programu prowadzącego do najlepszego wykorzystania zasobów i optymalizacji procesu przetwórczego. Jest zrozumiałe, że chcąc rozwiązać problem zacząć należy od jego identyfikacji. Audyt odpadowy pozwala uzyskać spójną wiedzę o przedsiębiorstwie lub procesie wytwórczym, rozumianym jako przepływ i przetwarzanie materiałów, a także skupić uwagę na tych miejscach, gdzie jest możliwe ograniczenie powstawania odpadów, a co za tym idzie - zmniejszenie kosztów wytwarzania.

Audyt odpadowy sprowadza się do obserwacji, pomiarów, rejestracji parametrów, zbierania danych oraz analizy pobieranych próbek. Aby audyt przyniósł oczekiwane rezultaty powinien być wykonywany metodycznie przy ścisłej współpracy i poparciu zarządu przedsiębiorstwa i osób odpowiedzialnych za administrowanie przedsiębiorstwem.

Powered by Anna Starek 2006